index.htm

Начало

За нас

Продукти

Отчети и уведомления

Наши клиенти

За контактиДОБРЕ ДОШЛИ !
"Пазарджик - БТМ" е акционерно дружество с едностепенна система на управление, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, ул. "Д-р Н. Ламбрев" № 24.Регистрираният капитал на Дружеството е 202,548 лв., разпределен в 202,548 броя поименни безналични акции с номинална стойност 1 лев всяка. Дружеството е публично. Акциите му са регистрирани за търговия на неофициалния пазар на акции на българската фондова борса (борсов код PAZBT).Предметът на дейност на Дружеството включва изкупуване на суров тютюн, манипулация и ферментация на тютюни, сушене на тютюни (включително и на ишлеме); продажба на манипулиран ферментирал тютюн (МФТ), съхранение и подготовка за износ на чужди тютюни.Дружеството притежава безсрочен лиценз за промишлена преработка на тютюн № 18 от 19.05.2004 г.Дружеството е оборудвано с необходимата за дейността му техника.